Love og vedtægter for Kastrup Kajakklub

§ 1

Navn

Klubbens navn er KASTRUP KAJAK KLUB, og dens hjemsted er Kastrup.

 

§ 2

Formål

KASTRUP KAJAK KLUB har til formål at virke til gavn for kajaksporten. Klubben er medlem af Københavns Kajak Kreds under Dansk Idrætsforbund samt medlem af Kastrup-Tårnby Idræts Sammenslutning.

 

Medlemskab

§ 3

1. Optagelse

·       Medlemmer kan optages efter at have gennemgået klubbens begynderinstruktion.

·       Kajakroer der kan fremvise dokumentation for et tidligere medlemskab af en anden Kajak klub/forening kan optages.

·       Kajakroer der kan fremvise dokumentation for kajakuddannelse og kan bestå de i § 3 stk. 5 nævnte prøver kan optages som medlemmer.

 

2. Fysik

Ethvert medlem skal skriftligt tilkendegive, om han eller hun lider af sygdomme der kan medføre bevidstheds tab, herunder at han/hun er bevist med den derved medførte risikoen ved kajakroning.

 

3. Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse erlægges et indmeldelsesgebyr samt evt. afgift for begynderkursus. Begge afgifter fastsættes af bestyrelsen.

 

4. Prøvetid

Begynderinstruktionen betragtes som prøvetid svarende til en kalendermåned. Medlemskabet kan af bestyrelsen bringes til ophør inden for denne tidsfrist.

Indmeldelses og instruktionsgebyr samt kontingent tilbage betales ikke. 

 

5. Frigivelse og sikkerhed

·       Klubben er forpligtet til at overholde DKF sikkerhedsbestemmelser.

·       Frigivelse er betinget af svømmeprøve og entringsprøve.

·       Prøvernes omfang fastsættes af bestyrelsen, og skal fremgå af klubbens sikkerhedsregler.

·       Medlemmerne forpligter sig til at overholde Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.

·       Medlemmer under 18 år, der ønsker at ro i perioden 1. oktober til 30. april, skal forevise skriftlig tilladelse fra hjemmet.

 

6. Nøgle

Medlemmer under 14 år har ingen ret til nøgle til klubhuset.

 

7. Passive medlemmer

Passive medlemmer optages i klubben efter bestyrelsens skøn.

 

8. Æresmedlemskab

Æresmedlemskab kan opnås efter særlig fortjenstfuld indsats for klubben, f. eks ved verdensmesterskab, europamesterskab samt olympisk mesterskab eller i andre tilfælde, hvor bestyrelsen indstiller et medlem til et æresmedlemskab på en generalforsamling, som tager den endelige afgørelse.

 

Kontingent

§ 4

1. Kontingent

Kontingent forfalder halvårligt og betales forud.

·       Aktivt og passivt kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

·       Medlemmer af bestyrelsen og instruktører betaler halvt kontingent. Ved sammenfald er vedkommende kontingent fri.

·       Kontingentopkrævningen udsendes senest 14 dage før forfaldsdato.

·       Ved manglende rettidig betaling vil medlemmet blive ekskluderet efter henvendelse fra bestyrelsen.

 

2. Kontingentfrihed

Æresmedlemmer er kontingent fri. Ansøgning om kontingentfrihed under langvarig sygdom skal foregå skriftligt til bestyrelsen.

 

§ 5

1. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke,

 

2. Eksklusion

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, som modarbejder klubbens interesser eller har kontingent restance jf. §4. Pågældende kan dog få sin sag optaget på førstkommende generalforsamling, hvis han/hun inden 14 dage før generalforsamlingens afholdelse indsender skriftlig begæring herom til klubbens bestyrelse.

 

3. Genoptagelse

Genoptagelse af medlemmer, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun finde sted, såfremt restancen, samt nyt indmeldelsesgebyr betales.

 

Generalforsamling

§ 6

1. Indkaldelse

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den skal indkaldes med mindst 21 dages skriftlig eller elektronisk varsel til samtlige medlemmer, vedlagt dagsorden.

 

2. Forslag

·       Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

·       Forslagene ophænges i klubben senest 8 dage før af forslagsstilleren.

 

3. Beslutningsdygtighed

·       I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.

·       Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog skal der, for vedtagelse af eventuelle vedtægtsændringer, være mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede.

 

§ 7

Dagsorden

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent (person uden for bestyrelsen).

2.     Beretninger fra formand

3.     Regnskab og budget

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Indkomne forslag

6.     Valg

I ulige år vælges:

a)    Formand

b)    To bestyrelsesmedlemmer

d)    Revisor

I lige år vælges:

b)    Kasserer

c)    To bestyrelsesmedlemmer

d)    Revisor

7.     Eventuelt

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling

·       Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel til samtlige medlemmer og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

·       I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at opfordring hertil ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden er kommet bestyrelsen i hænde.

·       Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtige uanset fremmødet.

 

§ 9

Medlemsmøder

·       Medlemsmøder skal tilstræbes afholdt sidste torsdag i hver måned i perioden 1. maj til 30. september - med undtagelse af juli og helligdage. I perioden 1. oktober til 30. april efter bestyrelsens skøn.

·       Alle aktive kan deltage i disse møder. Indkomne forslag rettes til ordstyreren, som fastsætter dagsordenen.

 

Ledelse og administration

§ 11

Bestyrelsen

·       Bestyrelsen består af formand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer.

·       Bestyrelsen konstituere sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

·       Bestyrelsen kan ud over formand og kasserer bestå af følgende poster: Næstformand, sekretær, idrætsleder og materialemester.

 

§ 12

1. Daglig ledelse

Klubbens daglige ledelse forstås af den til enhver tid siddende bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.

 

2. Økonomisktilskud

Bestyrelsen fastsætter tilskud til rejser, startafgifter o.a.

Bestyrelsesmedlemmer kan få refunderet dokumenterede udgifter til transport til mødevirksomhed o.l.

 

3. Lov, orden og sikkerhedsbestemmelser.

Bestyrelsen har ret til at fastsætte regler for ordenens opretholdelse i klubben og sikkerhedsregler for roning.

 

4. Rengøring

Bestyrelsen kan indkalde de aktive roende medlemmer til istandsættelse/rengøring i op til to dage om året med en måneds varsel. Tidspunkt og varighed fastsættes i forbindelse med indkaldelsen.

 

5. Vedligeholdelse af kajakker

Medlemmerne er forpligtede til at vedligeholde deres fartøjer, så de altid er i sødygtig stand og bestyrelsen er berettiget til at påbyde nødvendige reparationer o.l. Fartøjer, der ikke er ordentlig holdt, skal fjernes fra klubbens område.

 

6. Forretningsgange

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang og er kun beslutningsdygtig, såfremt 4 medlemmer, deriblandt formanden, er tilstede ved bestyrelsesmødet. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

 

7. Protokol

Bestyrelsen skal føre protokol over medlems- og bestyrelsesmøder samt de vigtigste begivenheder inden for klubben. Endvidere føres protokol over medlemmer og kajakker. Klubbens ejendele skal brand- og tyveriforsikret.

 

§ 13

1. Regnskab

·       Regnskabet er fra 1. januar til 31. december.

·       Kassereren skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse til revisorerne.

·       Regnskaberne, forsynet med revisorunderskrift, forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

·       Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før den ordinære generalforsamling.

·       Budgettet fremlægges til accept på generalforsamlingen.

 

2. Klubbens midler og tegningsregler

Klubbens midler indsættes på konto i pengeinstitut. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne, disponere over forenings konti m.v. Bestyrelsen kan give formanden og/eller kassereren hver for sig fuldmagt til at indgå aftaler på klubbens vegne, disponere over klubbens konti og lignende økonomiske dispositioner. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 

§ 14

Lejebestemmelser

For klubhus og bådehal, opført på parcel af matr. nr. 49 S af Kastrup by og sogn, er følgende bestemmelser gældende:

Hvis lejemålet med Tårnby Kommune ikke rettidigt fornys, jf. lejekontrakt, lejemålet ønskes ophævet inden lejeperiodens udløb, KASTUP KAJAK KLUB ophæves eller lejemålets bestemmelser misligholdes, overgår klubbens bygninger til Tårnby Kommune uden vederlag.

 

§ 15

1. Opløsning

Klubben kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer stemmer for dens beståen.

  

2. Formue

Opløses klubben, må dens eventuelle formue ikke deles blandt medlemmerne, men skal skænkes til fremme af kajaksporten i Danmark, subsidiært til velgørende formål.

Denne paragraf kan ikke ændres af nogen generalforsamling.

 

DISSE VEDTÆGTER ER SENEST OPDATERET DEN 18. MARTS 2009.

(Kun trykt eksemplar er gældende)